Vision / Partiprogram

SKOLA OCH UTBILDNING

Våra skolor skall ha de bästa förutsättningarna för att ge alla elever den kunskapsutbildning som krävs för att uppnå goda studieresultat. För att skolan ska lyckas med sitt uppdrag krävs en god och trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. Skolorna skall garanteras tillräckliga resurser och enhetliga direktiv, för att ge alla elever samma möjligheter och tillgång till en bra och trygg skolgång.


FRITID O KULTUR

Vi vill att kommunens barn och ungdomar har ett tillgängligt och varierat kulturutbud att välja på. Vi vill se fler mötesplatser för kultur- och fritidsutövande utanför centrala Kungsbacka. Barn och ungdomar som bor utanför centrum ska ha möjligheter att utöva såväl sport som kulturaktiviteter på hemmaplan. Det är dock naturligt att flertalet aktiviteter finns i anslutning till Kungsbackas centrala delar och därför anser vi att gratis fritidskort borde vara en självklarhet för barn och ungdomar från årskurs 7.  


BOSTÄDER

Kungsbacka Framtidsparti vill se att det också byggs mindre och billiga bostäder samt att byggandet av bostäder som passar i livets alla skeden ökar. I samband med att kommunen växer ställs ytterligare krav på att stadsmiljöer görs trygga och trivsamma.


VÅRD O OMSORG

Kungsbacka Framtidsparti ser det som en självklarhet att alla såväl ung som äldre, skall få en god och väl fungerande vård och omsorg, i livets alla skeden. Utbyggnad av Kungsbacka Sjukhus bör ske inom en snar framtid samt att akutmottagning skall vara öppet ALLA dygnets timmar, detta då kommunen stadigt växer. Vi behöver bygga fler äldreboenden/lägenheter/trygghetsboenden. Vi vill även se en bättre fungerande hemtjänst, både för kunder och personal.


TRAFIK O INFRASTRUKTUR

Trafik- och infrastruktursatsningar ska vara långsiktigt hållbara och funktionella. Vi vill föra samman kommunens alla delar och invånare genom att erbjuda en bra och effektiv kollektivtrafik, utan att försvåra för andra trafikslag. Trafikflödet genom Kungsbacka stadskärna måste snarast ses över och förbättras. Bättre och kreativ dialog med Trafikverket krävs så att t.ex. Onsalavägen och gång- och cykelbro över järnväg vid Inlag byggs omgående.


MILJÖ

En attraktiv och växande kommun måste också vara ekologiskt hållbar. Kommunen skall följa nyproduktion och kvalitetssäkra resultatet och agera om boendemiljön inte blir tillräckligt bra. Kommunen skall regelbundet se över boende-miljön i kommunens alla delar och vid behov göra de åtgärder som behövs.


FÖRETAGANDE

Näringslivet måste få de bästa förutsättningarna för att kunna etablera sig i kommunen, så att fler arbeten skapas. Kungsbacka måste få en bättre företagsrankning, så att företag och dess medarbetare känner sig välkomna.


TRYGG STAD

Kungsbacka kommun som helhet behöver bli en säkrare/tryggare kommun att leva och bo i, samt besöka. Nolltolerans mot kriminalitet. Vi kan inte vänta på att staten ska lösa våra problem, vi måste själva satsa resurser på att skapa trygghet och rättssäkerhet i hela vår kommun.


UPPHANDLING

Kungsbacka Framtidsparti vill att ALLA upphandlingar ”kvalitetssäkras” av personal med rätt kompetens.


KOMMUNENS ORGANISATION / VÅRA SKATTEPENGAR

Kungsbacka Framtidsparti vill se över/granska kommunens organisation. Detta då vi anser att det finns alltför många med befattningskod chefer, mellanchefer, konsulter samt kommunikatörer.


KONTROLL O UPPFÖLJNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET

Har respektive verksamhet levt upp till mål som ställts? Om inte ? Redovisa varför och agera.


REGION HALLAND

Kungsbacka Framtidsparti upplever att regionen inte engagerar sig i vår del av Halland. Representanter för Kungsbacka bör vara mer drivande när det gäller t.ex. sjukvård och infrastruktur.